En boll i taget för att vinna matchen!

Varför blir det så bra?

En framgångsberättelse
När jag för en tid sedan såg filmen om Björn Borg som beskriver hans framgångssaga fastnade jag för ett råd han som ung tennisspelare fick av sin tränare Lennart Bergelin.

”- En boll i taget” var budskapet. Jag tolkar detta råd som att man inte bör tänka hela matchen på en gång, med alla ev. missar eller erfarenheter, i förväg.

Kanske det handlar om att först se matchens energigivande och övergripande mål där man vinner något som har stort värde, detta skapar motivation. Därefter behöver koncentrationen flyttas till nuläget där fokus ligger på hur dina styrkor och kompetens ska användas väl. Varje boll innehåller strategiska beslut, timing och förflyttningar men där vi samtidigt litar på den långsiktiga processen. Det gäller att tro på sitt spel för att nå dit man vill – det är så det blir bra och framgångsrikt.

En annan berättelse
I Dals-Eds kommun har FOKUS-förvaltningen sedan 2014 varit intresserade av och trott på det salutogena synsättet. Övertygelsen har varit att detta ska berika och utveckla förvaltningens verksamheter. Idag är man en bra bit på väg där både chefer och medarbetare involverats på olika sätt.

Förvaltningschef Björn Lindberg säger att det salutogena perspektivet med kasam (känsla av sammanhang) som tankemodell har viktiga utgångspunkter, tex utifrån arbetsledningsperspektivet.

”- Mina chefer och i nästa steg deras medarbetare har ett krävande jobb med många utmaningar när det kommer till att möta önskemål och behov från olika människor och grupper. Samtidigt finns dessutom ett övergripande ansvar gentemot politiken. Med det salutogena tankesättet kan man hjälpas åt att hitta styrkor istället för att enbart låta sig tyngas av bekymmer.”

Men hur har FOKUS-förvaltningen gått tillväga? Kanske är det så att de har tagit just ”en boll i taget” och samtidigt lagt upp en långsiktig plan och spelidé för hur detta till slut ska påverka hela förvaltningens struktur och kultur?

Boll 1, 15-0
Först förankrades det salutogena synsättet genom att chefer inom Fokusförvaltningen beställde litteratur och pedagogiskt material inom detta kunskapsfält. Ledningsgruppen avsatte därefter tid för studiecirkel med diskussionsfrågor kring hur ett ledarskap kan bli både hållbart och verksamhetseffektivt.
Björn Lindberg kontaktade Hälsopromotiongruppen för att kunna prova KasamDIALOGEN® inom ledningsgruppen. Syftet var att finna en systematik som kan hålla ett främjande synsätt och tankesätt vid liv.

Boll 2, 30-0
Hälsopromotiongruppen bjöds in att hålla ett antal utbildningsdagar med FOKUS-förvaltningens chefer i syfte att ytterligare fördjupa kunskapen om det salutogena/hälsofrämjande perspektivet. Önskemålet var att också prova olika verktyg som kan hålla detta vid liv

Boll 3, 40-0
Två skolor inom förvaltningen ville förankra det salutogena synsättet ytterligare och satsade på att alla medarbetare får kunskap och vägledning i hur det kan påverkar rollen och arbetsvardagen. Rektor Maria Svantesson på Hagaskolan vill framöver använda salutogena medarbetarsamtal och medarbetardagar som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Boll 4, Game,set & match
Nej, det händer nog aldrig. Matchen blir liksom aldrig färdigspelad, den måste fortsätta för alltid. Man behöver hela tiden fundera på hur man ska lyckas bibehålla det som fungerar och kanske fortsätta utveckla det som bidrar till framgång.

Förvaltningschefen sätter fler ord på resan
Förvaltningschef i FOKUS-förvaltningen, Björn Lindeberg säger:

”Kasam har för mig varit kanonmetoden när det kommer till att söka det goda, det positiva och framgångsrika, som en motvikt till dilemman och problem som kan vara svåra men också när det kommer till att analysera och ha en ökad medvetenhet om sin arbetssituation (ja, livssituation för den delen) och om sig själv.

För alla människor är det så att det svåra, felaktiga och negativa tar större plats än det enkla, rätta och positiva. Med det salutogena tankesättet kan man hjälpas åt att titta på styrkor istället för att låta sig enbart tyngas av bekymren. Jag är helt säker på att 99,9% av alla människor mår gott av att påminnas om det goda. Det skapar energi för att ta hand om det svåra.

När det kommer till att hantera sin arbetssituation är det svårt att hitta en bättre fungerande teoretisk modell än den om kasam. Som stöd för egen reflektion och som gemensam referens i medarbetarsamtal får man hjälp att sortera det som stärker och motiverar, respektive det som begränsar och sänker”

Under 2017 kommer alla 306 medarbetarna att göra KasamDIALOGEN® som ett stöd inför sina medarbetarsamtal. Redan nu märks att begreppen spridit sig och många börjar prata i termer av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Man utvecklar gemsamma referenser och kan ha samtal kring svårigheter med perspektivet att det finns vägar framåt.”

Vill du också bli bra på tennis?
Skämt å sido, tennis kanske inte är det Hälsopromotiongruppen är bäst på. Men vi har däremot under snart 20 år haft förmånen att få träffa många olika kommuner i landet, likt Dals-Ed, där vi fått dela med oss av vår kunskap och fått lära oss ännu mer själva. Om du är chef inom en kommun och vill utveckla din matchidé så är möjligheten att bolla dina tankar med oss bara ett telefonsamtal bort.

Vi ses vid centercourten!

Peter Lindberg den 24 okt 2017