Våra avtalsvillkor för E-handeln

Vad sparar vi och varför sparar vi viss information om dig?

Avtalsvillkor när du beställer från vår E-handel (webbutik)

Nedanstående text beskriver vad och varför vi sparar viss information när du handlar från vår webbutik samt andra uppgifter som är viktiga för dig som kund att få information kring.

När du ska beställa böcker i vår e-handel så behöver du skriva i dina kontaktuppgifter och det eventuella företag du handlar för. Vid genomförande av köp får du godkänna Hälsopromotiongruppens avtalsvillkor.

De personuppgifter vi samlar in kopplat till din beställning och leverans sparas i 36 månader från leveranstillfället. Det är under så lång tid du har rätt att reklamera eller klaga på en vara enligt svensk lag. Efter denna tid kommer endast uppgifter rörande transaktionen att sparas i sammanlagt 7 år, i enlighet med Bokföringslagen. Uppgifterna kan då inte kopplas till dig som person.

Svenska Hälsopromotiongruppens avtalsvillkor

Dessa villkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos Svenska Hälsopromotiongruppen AB, 556618-9188 (nedan kallad Hälsopromotiongruppen).

Postadress: Svenska Hälsopromotiongruppen AB, Lilla torget 2, 441 30 Alingsås. Tel: 0322-63 70 00, E-postadress: info@halsopromotiongruppen.se

Allmänt

Hälsopromotiongruppen säljer böcker via Internet till dess kunder (”Kund”) i Sverige och till andra länder företrädesvis inom Europa. Kund kan vara antingen privatperson eller företag, organisationer och offentliga institutioner. Försäljning sker via webbplatserna www.halsopromotiongruppen.se, www.halsopromotion.se och www.salutogent.se (gemensamt ”Webbplatserna”).

Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler, accepterar Kund Avtalsvillkoren. Hälsopromotiongruppen reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatserna.

Priser och avgifter

Gällande produktpris, inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatserna. Hälsopromotiongruppen förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Moms på tryckta böcker är 6 %, moms på övriga produkter är 25 %.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Vid beställning tillkommer fraktavgift per leverans. Aktuella fraktavgifter framgår av Webbplatserna, i annat fall väljs det billigaste alternativet enligt DHLs prislista.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Hälsopromotiongruppens kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysisk leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan göras på Webbplatserna, via info@halsopromotiongruppen.se eller via telefon 0322-63 70 00. Bindande avtal uppkommer först när Kund fått bekräftelse antingen via hemsidan eller per e-post. Hälsopromotiongruppen reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att före Hälsopromotiongruppens expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning.

Med expediering menas att Hälsopromotiongruppen beställt frakthämtning eller att ordern är skickad till Kund. Meddelanden från Hälsopromotiongruppen sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation.

Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.
Beställning hos Hälsopromotiongruppen sker via Hälsopromotiongruppens kassa i webbshoppen eller via telefon.

Nyhetsbrev – SALUT

När Kund skickar in beställningen och även godkänt avtalsvillkoren så registreras E-postadressen i en sändlista för Hälsopromotiongruppens nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut några gånger per månad och i varje brev finns det tydliga instruktioner för att avregistrera sig. Det går även att avregistrera sig genom att skicka E-post till info@halsopromotiongruppen.se

Kassa

Kund registrerar namn, person- alternativt organisationsnummer, e-postadress och postadress, fakturaadress, telefonnummer.

Kund godkänner Avtalsvillkoren och lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling i kassan innan beställningen skickas till Hälsopromotiongruppen.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade vid beställning.

Betalning
För leveranser inom Sverige, Norge och EU kan betalning ske mot faktura.

Faktura

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor fjorton (14) dagar för Privatkund och trettio (30) dagar för Företagskund.

Vid försenad betalning debiteras Kund dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Hälsopromotiongruppen förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva Kunds kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med DHL paket eller varubrev till via Postnord till Privatkund och Företagskund.

Om leveranstiden beräknas ta längre tid än vad som anges på Webbplatserna ska Hälsopromotiongruppen per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Hälsopromotiongruppen ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr.

Kund ansvarar för varorna vid retur till Hälsopromotiongruppen. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Hälsopromotiongruppen.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Hälsopromotiongruppen ut en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar Hälsopromotiongruppen Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Hälsopromotiongruppen detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via info@halsopromotiongruppen.se eller 0322-637000

Kund ska återsända varan till Hälsopromotiongruppen utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Hälsopromotiongruppen om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Hälsopromotiongruppen utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Hälsopromotiongruppen underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader till Kund (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder).

Hälsopromotiongruppen förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Hälsopromotiongruppen ett bevis på att varan återsänts.

Reklamation

Om Hälsopromotiongruppen har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Hälsopromotiongruppen. Kontakt sker med Hälsopromotiongruppen via e-post: info@halsopromotiongruppen.se eller telefon på nummer 0322-63 70 00.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen.

Hälsopromotiongruppen följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på konkurrensverket.se.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

  • ordernummer
  • fakturanummer
  • titel på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Hälsopromotiongruppen. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Hälsopromotiongruppen bekostnad förutsatt att Kund följer Hälsopromotiongruppen instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

  1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
  2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
  3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkund tvingande konsumentlagstiftning har Hälsopromotiongruppen inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Hälsopromotiongruppen varken för direkt eller indirekt skada.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hälsopromotiongruppen registrerar personuppgifter i samband med att kund beställer i vår e-handel.

Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden.

En utförlig beskrivning av Hälsopromotiongruppen behandling av personuppgifter samt information om rättigheter rörande personuppgiftsbehandling hittar du här ››

När Hälsopromotiongruppen inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av radering eller anonymisering.

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Hälsopromotiongruppen. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Hälsopromotiongruppen följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den [2022-01-17]

Kontaktinformation

Svenska Hälsopromotiongruppen AB
Lilla torget 2, 441 30 Alingsås
Tel: 0322-63 70 00
E-postadress: info@halsopromotiongruppen.se

 

Svenska Hälsopromotiongruppen AB bildades 2002 och har sitt huvudkontor i kaféstaden Alingsås på Lilla torget 2.