Ökad delaktighet & bättre ledarskap tyckte medarbetarna i Vaxholms stad

I den senaste personalenkäten visade det sig att medarbetarna i Vaxholms stad upplever en ökad delaktighet och ett bättre ledarskap.

Delaktighet och ledarskap är, som vi vet, två nyckelfaktorer för att det ska vara en gynnsam kultur för människors trivsel och prestationer. I Vaxholm bygger man en sådan kultur utifrån en värdemässig grund som handlar om samspel, engagemang och respekt.

Tillsammans med Svenska Hälsopromotiongruppen har ett program för både chefer och medarbetare genomförts under 2020-2021. Syftet med programmets olika aktiviteter var att öka förståelsen för dessa värden och ge verktyg för att göra värdeorden konkreta i vardagen.

Salutogent ledarskap och medarbetarskap

De viktigaste bidragen i programmet var utbildning och seminarier om salutogent ledarskap och medarbetarskap. Denna ledar- och medarbetaridé sätter tydligt fokus på det vi vill och vad som bidrar till rörelsen i den riktningen.

Det blir mer delaktiga och engagerade samtal när vi talar om vad som är viktigt, vad vi lyckats med och hur det kan bli bättre för både medarbetaren, arbetsplatsen och framför allt för de som vår verksamhet är till för.

Kristina tror att det är dialogen som gör skillnad

Kristina Segerborg som är HR-chef i kommunen tror att den förbättring som medarbetarna ger uttryck för beror på att programmet bidragit till att en ny förståelse och ett nytt förhållningssätt sprider sig i organisationen. Det blir ett annat sätt att tänka, att vara och att mötas som är mer salutogent.

Som stöd för den fortsatta resan har man ett antal utbildningsfilmer som blir underlag för dialog på APT och andra samlingar. Som på många andra ställen använder man även samtalsboken Vem har gjort slut på mjölken. En liten skrift som med glimten i ögat och stor igenkänning gör det bekvämt att tala om hur båda jag själv och min arbetsplats fungerar.

Vaxholms stad värdeord som stöttar en gynnsam kultur för människors trivsel och prestationer.

En resa med ett viktigt mål

Vilka vinster finns det med ett gott ledarskap och medarbetarskap?

Ja, självklart finns det många skäl och helt nödvändiga effekter i olika delar av en stor organisation. Den självklara ledstjärnan som kommunledningen i Vaxholm för fram i sin ledarskapsidé blir dock den övergripande idé och vägvisare som måste gälla för alla våra skattefinansierade verksamheter:

-”Målet är att ge invånare och företag i Vaxholms stad
service, utbildning, omsorg och vård av god kvalitet”

Ett så viktigt mål motiverar att man i en kommun satsar extra på chefer och medarbetare. Det behövs en kraftsamling i starten och sedan en fortsatt resa med ständig påminnelse om att göra det man kan hela tiden så att förutsättningarna blir så goda som möjligt för alla de människor som är involverade på något sätt.

Skrivet av Anders Hanson, 16 mars 2022