Medarbetardagar som stärker tillit och arbetsglädje!

Hur kommer man igång?

I många organisationer är utmaningen stor att hantera höga sjuktal, medarbetare som slutar och svårigheten att hitta ny kompetens. Läget är besvärligt i många verksamheter och chefer lägger massor med tid på att lösa akuta bemanningsproblem. Denna situation är samtidigt en stark signal att vi måste vårda det vi har.

Hur kommer man igång?
Det behövs mer hälsofrämjande/salutogent utvecklingsarbete som stärker tilliten och trivseln på arbetsplatsen. Ett nödvändigt underhållsarbete som i slutänden bidrar till ökad hälsa och lägre sjukkostnader.

Att satsa på medarbetarna är därför en nödvändig investering idag. Med ganska enkla insatser kan man skapa delaktighet och gemensamt ansvar för att få mer av det vi vill. Trivsel, arbetsglädje och bra klimat behöver allas medverkan för att bli till. Det är när detta uppnås som verksamheten också lyckas som bäst.

Nu vet vi hur man gör
Vi på Svenska Hälsopromotiongruppen har många goda exempel på verksamheter som engagerat sina medarbetare i detta förbättringsarbete. Vi förundras ofta över vad lite som behövs för att vända en arbetsplats från ett ganska tungt till ett ganska roligt ställe.

Vi har konstaterat att det bästa upplägget för att komma igång ska innehålla tre utbildningstillfällen. När ledare och medarbetare jobbar tillsammans under tre halvdagar hinner man skapa engagemang, kunskap och verktyg för att sedan jobba vidare med i vardagen.

I ett sådant upplägg finns det utrymme att fokusera på tre viktiga delar: 1 jag själv, 2, vår grupp och 3, kunden/brukaren (Se utbildningen Salutogent Medarbetarskap, Skövdemodellen >>) .
Som stöd för denna lärprocess använder vi arbetsboken, ”Vem har gjort slut på mjölken”>. Den belyser och påminner om vad och hur arbetsplatsen blir som vi vill att den ska vara. Boken är lätt att jobba vidare med på egen hand efter avslutad utbildning.

Man känner igen sig
En chef inom stöd och omsorg i Skellefteå kommun arbetade med mjölkboken i sin verksamhet och sa:

”Vi har haft härliga samtal kring vad det betyder att vilja lyckas, ge och få tillit, skapa förtroende genom att vara öppen och ärlig i sin kommunikation med varandra. Man har känt igen sig i bokens karaktärer och sett likheter i gruppen man befinner sig i.” Våra medarbetare uppskattar det som man lyckas med i stället för att aldrig uppnå det som inte går att förändra”

Varför salutogent?
Vi möter många goda exempel som visar på betydelsen av att fokusera mer på det som fungerar och sprida det vidare. En rektor i Västerviks kommun skrev till oss och gav följande reflektion:

”Jag såg ett inslag från er hemsida om salutogent förhållningssätt. Det slog mig att vi i kommunen regelbundet genomför medarbetarenkäter och att vi sedan ska jobba med de ”röda siffrorna”- Det är ju egentligen ett ”feltänk” eftersom vi då fortsätter att fokusera på det som inte fungerar och förstärker den känslan…”

av Johanna Halldén

Mer info om upplägg – Kontakta oss gärna på tel 0708-555607 eller info@halsopromotiongruppen.se ››.