Om Salutogent förhållningssätt som förändringskraft

Arbetets mening & livets värden

I slutet av pandemin har vi en ökad debatt om arbetslivets påverkan på välbefinnande och hälsa. Fokus är framför allt på den sociala arbetsmiljön och människans existentiella hälsoförutsättningar. Är det en trend som också för med sig nya och bättre sätt att skapa hälsofrämjande arbetsplatser i vårt land?


Hur arbetslivet påverkar hälsan och vad som är viktigt diskuteras även ute i världen. Att det är en trend tror exempelvis konsultföretaget Deloitte som i en rapport, (Läs rapporten, klicka här – 2021, Deloitte Global Human Capital Trends) talar om ett skifte där förutsättningen för välbefinnande och hälsa behöver integreras i hela arbetsplatsens sammanhang. Det räcker inte längre att tala om balans mellan arbete och livet i övrigt. Välbefinnande och hälsa är något som berör och behöver kopplas till hela sammanhanget. 

It’s no longer about achieving work/life balance; the pandemic has shown us that well-being is not about balancing work with life, but integrating them. When an organization is able to successfully design well-being into work, wellbeing becomes indistinguishable from work itself, embedded across all organizational levels and environments to not only drive and sustain human performance, but also human potential.
(sid17)

Sverige har kommit långt
I Sverige har vi kommit en bra bit på väg i detta helhetstänkande. Det hälsofrämjande som i många år haft fokus på friskvård och hälsofrämjande arbetsplatser blir allt oftare en mer övergripande fråga. Som leverantör av utbildning och träning i salutogent ledarskap möter vi i Hälsopromotiongruppen allt fler organisationer som tänker och bedriver salutogen organisationsutveckling. Organisationens ledning inser att hälsans villkor kan påverkas och får större ”impact” när vi tänker in kulturen, ledarskapet, relationerna, förhållningssättet och kundmötet.

Denna breda ansats tar också Deloitte upp i sin rapport: –

Organizations looking to build well-being into work should consider actions, policies, and mandates at three levels—individual, team, and organizational… 

Man lyfter även några olika påverkansområden som behöver vara med:

– Cultural: Building well-being into social behaviors and norms Relational: Fostering well-being in relationships among colleagues Operational: Including well-being in management policies, processes, and programs.
(sid16)

Södertälje omsorgskontor tar ett helhetsgrepp
Det jag tar upp ovan gör man just nu i Södertälje kommun där omsorgskontoret satsar på utbildning och implementering av ett salutogent förhållningssätt. Det är inskrivet i styrkort och involverar både chefer, arbetsgrupper och medarbetare.

Det blir helt klart en större kraft och tydllighet när det finns beslut på politisk nivå att detta ska göras. Det är också en avgörande förutsättning att ledning, chefer och övriga ledare är med på den inslagna vägen. Då ökar möjligheten att ett salutogent förhållningssätt kan nå ut i varje arbetsgrupp och i mötet med medborgaren. Vi vet att detta är en möjlig väg att stärka upplevelsen av både arbetets mening och livets värden för människan.

Anders Hanson
Alingsås 12 oktober 2021