Hälsofrämjande är lönsamt…
Hälsofrämjande är lönsamt när man gör det hälsofrämjande arbetet till en aspekt av ledarskap, medarbetarskap och arbetsplatsers kultur.

Praktiken har visat att det finns stora vinster att hämta med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Olofströms kommun har under två år satsat på ledarskap, medarbetarskap och kultur i projektet Heja Hälsan 2.0. Orsaken till denna satsning var framförallt oroande höga sjuktal som både belastade verksamheten och orsakade stora kostnader. Efter två års projekttid är denna främjande utvecklingsresa nu utvärderad. Ibland annat den årliga personalenkäten kan man se att stor förändring har skett.

Resultaten är imponerande
• Ökad trivsel
• Bättre arbetsklimat
• Lägre sjuktal
• Mer attraktiv som arbetsgivare

Topp 5
I jämförelse med landets övriga 290 kommuner har man gått från en genomsnittlig placering till att nu ligga i topp 5 när SKL (Sveriges kommuner och landsting) mäter ett index för hållbart medarbetarengagemang (HME).

Ständiga ”krig” mot sjuktalen
Den viktigaste förklaringen till framgången är att man haft en tydligt främjande strategi. Kommunledningen valde en positiv målbeskrivning och gav uppdrag att ta vara på och stärka det som är viktigt för att arbetsmiljön och arbetsförmågan ska vara så bra den kan. Tidigare hade fokus i huvudsak legat på att rehabilitera de sjukskrivna och förebygga att mer ohälsa uppstår. Detta ständiga ”krig” mot sjuktalen som många organisationer håller på med fick i Olofström en ny och effektivare inriktning.

Sikte på det man vill uppnå
I sitt projekt Heja hälsan har man därför etablerat och drivit en starkt värdeskapande process med sikte på det man ville uppnå. Organisationer som gör detta upplever det lättare att förankra och engagera sina chefer och medarbetare i processen. Människor tycker att det är roligare och mer meningsfullt att bidra när siktet är inställt mot en positiv målbild. I målbilden kan det finnas friska arbetsplatser där det är kul att gå till jobbet, stämningen är god och vi lyckas bra med vårt uppdrag.

Lönsamt?
När är en investering lönsam? Vanligtvis kan man säga att det påverkas av om den kan öka våra intäkter och/eller sänka våra kostnader. I en kommunal verksamhet är det ganska ovanligt med intäkter, annat än den skatt som förvaltas. Visserligen är den kommunala verksamheten värdeskapande i högsta grad, men dessa värden räknas sällan om till pengar.
Jag överlåter åt ekonomerna att beskriva välfärdsarbetets intäktssida på ett samhällsekonomiskt plan. Den direkta effekten av en hälsofrämjande arbetsmiljösatsning som i Olofström är tillräckligt tydlig som argument för denna sorts investering. Där har den gett stora kostnadsbesparingar.

20 000 arbetstimmar
Vilka pengar handlar det om när en organisation som Olofström med 1100 anställda sänker sina sjuktal med en procent? Ja eftersom en procent i detta fallet är 11 personer och varje person har en årsarbetstid på cirka 1800 timmar så blir detta i runda tal 20000 arbetstimmar. Vad är dessa timmar värda, räkna själv om hela lönekostnaden skulle vara t.ex 300 kr/tim.

Man kan också se på den kostnad som uppstår på grund av sjukfrånvaron. Nu är det olika beroende på kortare eller längre frånvaro. Men säg att 10000 av timmarna är den frånvaro som arbetsgivare ska betala sjukersättning med 80% av lönen. Därtill är det produktionsbortfall och vikariekostnader för alla de 20000 timmarna. Det blir ganska många miljoner bara under ett år.

Dålig arbetsmiljö och hälsa blir alltså väldigt dyrt när åren går. En investering som i Olofström blir lätt att räkna hem.
Det finns mer siffror i den rapport som Fackförbundet Vision tog fram för några år sedan. Du kan läsa den här >>

Vad har man gjort?
En främjande inriktning och ett nytt, Salutogent förhållningssätt är den viktigaste förklaringen. Detta är en inriktning som varit vägledande för utveckling av ledarskap och medarbetarskap. Det är i praktiken en kompetensutvecklingsinsats med särskilt fokus på det vi vill ska bli och på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet. Ny kunskap, lite annat sätt att tänka och vara i sin vardag men framför allt så är det processen i sig som förändrar.

Inga färdiga recept
Det finns inget färdigt recept lika för alla organisationer, men det finns viktiga principer om hur man påverkar och utvecklar människor och organisationers mjuka frågor. I Olofström har man som en vägledande bild sin förflyttning från en traditionell lydnadskultur till en engagerad ansvarskultur.
Den externa resurs som bidragit i detta har tillfört kunskap, metodik och verktyg för dialog och förändring. Den viktiga interna resursen har varit den processförståelse som gör att man kunnat matcha med aktiviteter, coaching och kommunikation på ett ändamålsenligt sätt.

Varför gör inte fler detta?
Fler borde följa Olofströms exempel och investera i ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete eller kalla det gärna för ett salutogent förändringsarbete. Det är den inriktningen och kunskapen som gör den viktiga skillnaden.

av Anders Hanson
Alingsås 26 nov 2019