Lär av dem som lyckas!

… och tro på din egen möjlighet att göra skillnad.

Året går mot sitt slut.
Under 2020 har Svenska Hälsopromotiongruppen bland annat genomfört utbildningar och workshops i Strömsunds kommun. Drygt 1400 medarbetare och chefer har varit involverade i ett tvåårigt projekt för att skapa hållbart arbetsliv med attraktiva arbetsplatser och en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Är vi på rätt väg?
Längs vägen i ett omfattande projekt funderar man nu och då, hur går det? Är vi på rätt väg? Blir det någon förändring?

Då blir man väldigt glad och tacksam när projektets utvärderare i dagarna rapporterat sin senaste uppföljning. Berättelserna i den kvalitativa undersökningen är överlag mycket mer positiva än vi hade vågat hoppas på. 

Har vi dålig koll, eller? Nej, men det är nog så att under processens gång så är det motstånd och svårigheter vi lägger mest tid på att lösa. Det som fungerar som vi tänkt, tiger liksom hälsan, still. Först när någon ställer frågor som handlar om det vi vill uppnå så kommer dessa framgångsupplevelser i dagen. Därför vill vi dela med oss i dessa rader i årets avslutande nyhetsbrev. Som en uppmuntran och uppmaning till oss alla. 

Förstå båda sidorna
Det är viktigt att inventera och undanröja hinder och problem som står i vägen för processen. Men kom ihåg att också benämna och uppskatta sådant som fungerar och lyft exempel på det som lyckas. Det viktigaste lärandet uppstår när vi förstår varför det blir bra när det blir bra. Framgångsupplevelsen skapar också positiv energi och rörelse i den riktning vi vill komma. 

Det kom ett kvitto på framgång
I Strömsunds utvecklingsresa finns fortfarande utmaningar. Men här är några exempel på positiva kommentarer från utvärderarna som vi fick höra vid rapporteringen i veckan som gick.

Många tycker att arbetsmiljö och hälsofrämjande har hamnat i framsätet på APT.

Arbetsmiljö är viktigt och KASAM 2.0 är ett bra sätt att jobba med detta.

Cheferna känner ägarskap. De anser att deras roll är att införa och genomföra metoderna på arbetsplatserna, främst genom APT.

Många chefer framhåller värdet av att mötas över förvaltningsgränser. 

Får man till ett salutogent arbetssätt minskar även andra utmaningar kopplat till arbetsmiljö 

Många upplever tillräckligt stöd från sin närmaste chef och vissa ser en förändring hos denna kopplat till KASAM 2.0. 

En del upplever att Strömsunds kommun i större utsträckning är en arbetsplats idag genom KASAM 2.0. 

Det vill gärna bli bra
Vad tar vi med oss av det som hände 2020?

Genom det som beskrivs ovan har vi i Hälsopromotiongruppen upplevt ännu ett exempel på en organisation, en kommun, där ett salutogent ledarskap och medarbetarskap bidrar till positiv utveckling. Detta har dessutom genomförts i en svår tid när pandemin ställt ovanligt stora krav på chefer och medarbetare.

Som i alla uppdrag har vi lärt oss massor och stärkts i vår tilltro att en hälsofrämjande utvecklingsresa är möjlig.

Inför 2021 blir vår önskan:
Lär av det som lyckats och tro på en framtid som har möjligheter till förbättring på många områden.

Anders, Johanna, Peter, Staffan och Anne
Svenska Hälsopromotiongruppen