Liten bok stärker tillit i arbetsgrupper

Förvånansvärt enkelt

Vi kallar den för mjölkboken – ”Vem har gjort slut på mjölken?”
, fast den handlar inte om mjölk utan om att stärka arbetsplatsens klimat och kultur. Den innehåller en berättelse med inlagda frågor som inspirerar och vägleder till uppskattande och utvecklande samtal. Det har visat sig under det första året den funnits att den på ett nästan märkligt sätt får arbetsgrupper att fokusera på det man vill och det man kan.

Vi trodde aldrig att denna lilla bok skulle bli ett så bra verktyg för att påverka det som skapar tillit och engagemang på en arbetsplats.

Det kom ett mail från en Chef inom Skatteverket som var lyrisk när hon hittat den här boken:

”Vi har precis gett gruppen i uppdrag att läsa ”Vem har gjort slut på mjölken” till vårt nästa möte. Gruppen ska få reflektera kring hur vi kan använda oss av materialet på vårt kontor för att förbättra vår kultur.
Jag är helfrälst i materialet – enkelt att läsa och superbra frågor och tankeställningar.

Vänligen Anna-Karin”

Sådan feedback är rolig att få och Mjölkboken finns nu tillgänglig i hela Skatteverket för att vara stöd i deras förnyelseresa mot ökad tillit och ansvarskultur.

Varför gör denna bok skillnad?

När arbetsplatsens ”mjuka frågor” blir konkreta i en berättelse och utforskas på ett salutogent sätt med främjande frågeställningar så är det inte svårt. Genom att ha fokus på det vi vill (tillit, respekt) istället för det vi inte vill (osäkerhet, kränkning) så vill människor vara med. En grupp som talar om det man vill, det som är viktigt och vad man har av det som är viktigt blir mer öppen och ser sig själv som klok. Det stärker både individens tillit till sig själv och tilliten i gruppen. ”Jag bidrar med konstruktiva tankar och tillhör en grupp som vill något bra”.

Hur kom den här till?

”Salutogen kultur – Från värdegrund till verksamhetsnytta”

heter en tidigare bok av Anders Hanson som används i ledarskapsutbildningar på många håll. Efter den boken har det kommit allt fler frågor från chefer om hur man tar den salutogena idén till sin arbetsgrupp för att utveckla ett mer salutogent medarbetarskap. Det blev starten till att skriva ett material som på ett pedagogiskt sätt både kan engagera och ge en effektiv form för dialog och lärande. Säg studiecirkel, så förstår det flesta principen för denna sorts reflektion och dialog i en grupp.

Den första versionen av mjölkboken testades och utvärderades i en satsning på salutogent medarbetarskap i Skövde kommun 2015. Därefter färdigställdes boken och tillämpningen av detta sätt att skapa tillit och kultur har utvecklats vidare.

Vad kan man göra mer då?

Det är mer än medarbetardialoger som kan påverka tillit och kultur. När chefer får en ”karta” över vägen till en salutogen kultur, en ansvarskultur, så uppstår flera bra idéer om hur och när man kan påverka denna förnyelse.

Några exempel vi stött på:

– Arbetsplatsträffar som får ett annat upplägg med mer fokus på det vi vill och det vi kan.
– Medarbetarsamtal som får ett innehåll som både stärker självtillit och utvecklingsvilja hos medarbetaren
– Det är allt fler som sett värdet i att utbilda någon i varje arbetsgrupp till dialogcoach. Då blir dialogen mer integrerad i vardagen och möjligheten att påverka den sociala hälsan stärks.

Är innehållet i mjölkboken något särskilt?

Nej egentligen inte, men kanske att formen och den vardagliga anknytningen gör den tilltalande. Enkelheten bidrar att den når fram till läsaren och startar reflektion om hur man tänker och hur man är i sin arbetsvardag.

Alingsås den 19 mars 2018.

av Johanna Halldén
johanna@halsopromotiongruppen.se ››, Tel 070-855 56 07