Ett nytt salutogent forskningscenter

Arvet efter Antonovsky

Ett spännande möte i Zürich med Aaron Antonovskys forskarkollega
För tre veckor sedan besökte jag Universitetet i Zürich. Där var det en konferens med öppning av ett Salutogent forskningscenter. Det är en händelse som markerar att det verkligen finns intresse i forskarvärlden att skaffa mer kunskap om vad salutogenes är och vad det kan bidra med i samhället. Detta Center of Salutogenesis kommer att ha en särskild inriktning mot arbetslivets hälsofrågor.

Arvet efter Antonovsky
Vid denna konferens medverkade en av Aaron Antonovsky´s medarbetare från Ben Gurion University i Israel, Professor Shifra Sagy. Jag har mött henne tidigare och haft förmånen att samtala med henne om erfarenheterna från tiden med Aaron Antonovsky. Shifra Sagy berättade bland annat om vilket stort engagemang Antonovky hade i sin forskning. Detta kanske förklarar menade hon varför hon är den enda forskare som under sin forskarutbildning fått handledning av Aaron Antonovsky. Detta kan kanske låta som lite kuriosa. Jag tänker att det samtidigt är en påminnelse om att det gjorts mycket och fortfarande pågår forskning, som ger oss en vetenskaplig grund att bygga på när vi ska ägna oss åt salutogent hälsofrämjande i praktiken.

Det har gått några år nu
Aaron Antonovsky publicerade begreppet salutogenes på 1970-talet. Hans forskning la en grund som sedan många andra forskare arbetat vidare från. Idag finns det på flera håll i världen forskargrupper som ser möjligheten att utveckla mer kunskap med ett salutogent perspektiv. Några av dessa medverkade på konferensen i Zürich.

Nedan finns det en länk till forskningscentret där du också kan ta del av bilder från de föredrag som hölls vid invigningen den 8 September, klicka här >>

Sverige är med
Här i Sverige upplever vi att fler och fler blir intresserade av att jobba utifrån ett salutogent perspektiv. Vi har nått en punkt i både arbetslivet och i samhället i stort där hälsofrämjande är ett känt och uppskattat uttryck. Vår bedömning är att nu finns det ett stort intresse för att ägna sig åt hälsofrämjande insatser. Det verkar dock vara olika vad man gör och hur det lyckas. Många använder begreppet hälsofrämjande och salutogent men fortsätter att arbeta med stort fokus på det patogena, dvs leta efter risker och avvikelser.

Om målet är att främja hälsa så kommer det aldrig att uppnås genom att vi enbart ägnar oss åt att bota och förebygga ohälsa. Hälsa och ohälsa är två olika tillstånd som behöver förstås och påverkas på olika sätt.

Helt avgörande för om det ska bli framgångsrik verkstad av detta intresse är om inblandade aktörer kan hantera skillnaden mellan hälsoarbetets tre strategier. Rehabilitering, förebyggande av ohälsa och främjande av hälsa skiljer i både kunskaper, arbetssätt och metodik. Alla tre är viktiga och behöver kunna rymmas tillsammans i ett medvetet arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Från forskning till verkstad
Det är den tredje strategin, hälsofrämjande, som vi i Svenska Hälsopromotiongruppen tagit oss an sedan mer än 20 år. Genom att ta utgångspunkt i ett salutogent synsätt har det främjande arbetet för oss fått en tydlig riktning och en värdemässig grund som är tilltalande. Detta har hjälpt oss att utveckla de kunskaper och arbetssätt som blir främjande på riktigt i vardagen.

God fortsättning i arbetet att skapa hälsosamma arbetsplatser!

Hälsningar Anders Hanson, 2 okt 2017