Salutogena verktyg för individ & grupp

Salutogent ledarskap i Praktiken

2 utbildningsdagar med pedagogik och verktyg

Bidra till individers & gruppers utveckling

Denna utbildning vänder sig till chefer och ledare som med hjälp av utvecklingssamtalet och olika teamutvecklings tekniker vill bidra till individers och gruppers utveckling.

De arbetssätt och verktyg som ingår är användbara i organisationens olika delar, oavsett om du leder arbetsgrupp, projektgrupp eller ledningsgrupp.

Dagens arbetsliv ställer höga krav. Därför krävs ett ledarskap som kan skapa förutsättningar som gör att verksamheten lyckas samtidigt som människorna mår bra och kan lyckas. Det är här det salutogena ledarskapet gör skillnad. Det är ett ledarskap motiverar, möjliggör och coachar på ett sätt som väcker varje individs och arbetsgrupps vilja och förmåga att ta ansvar. Denna utbildnings idé är därför att öka förståelsen för hur detta går till och samtidigt ge pedagogiska verktyg som hjälper dig att leda salutogent.

Denna utbildning genomförs

internt på en plats ni väljer
om ni önskar, dag 1, på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Boka & frågor

Vill du boka eller har några frågor, kontakta oss.

Kontakta oss

Dagen handlar om:

Det salutogena ledarskapet i praktiken bygger på den salutogena idén som en röd tråd och kasam som en modell för att ge förståelse och struktur. Det innefattar både ledarskapet och medarbetarskapet och dess tillämpning på individ- och gruppnivå. Kunskapsgrunden hämtas i boken Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång av Anders Hanson. I denna utbildning varvas teori med praktiska pedagogiska aktiviteter och övningar.

 

 • Salutogent (hälsofrämjande) ledarskap
 • Kasam som förklaringsmodell för hälsa och förmåga
 • Det salutogena medarbetarsamtalet – syfte och tillämpning
 • Dialogen som en utvecklingsprocess och en väg till personlig insikt
 • Livsresan – ett sätt att mötas
 • KasamDIALOGEN som verktyg för individens och gruppens utveckling
 • Samtalsmetodik – praktik
 • Teambuilding med salutogena samarbetsövningar
 • Salutogent ledarskap och medarbetarskap som en del i verksamhetsutveckling
 • Tillämpning i den egna organisationen – hur kan det se ut?

Kursledaren Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildare och organisationskonsult med 20 års erfarenhet som lärare, handledare och teamutvecklare. Peter är författare till kursmaterial om salutogena samtal, samt olika metodmaterial som stärker organisationer att lyckas med sin utveckling

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

KasamDIALOGEN®– Salutogent medarbetarskap

Ett verktyg för det salutogena medarbetarsamtalet. Vi använder här Aaron Antonovskys kasamteori som vägledning för att utforska och stärka drivkrafter, förståelse och förmåga som leder till både hälsa och goda prestationer.

Med KasamDIALOGEN får du en metod för medarbetarsamtalet som kan påverka individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet såväl i arbetet som i tillvaron i stort.

Samtalsverktyget KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap som kan användas till medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och grupputveckling ingår i utbildningen.

Det finns något kring de flesta situationer som är bra, eller kanske till och med mycket lyckat. Ser jag också det, blir det lättare att satsa rätt och hålla fokus.

Teambuildingsverktyget KasamDIALOGEN – Salutogent samarbete som används till salutogena samarbetsövningar ingår i utbildningen.

KasamDIALOGEN®– Salutogent samarbete

Vi använder praktiska övningar som redskap för att skapa dialog kring det som är meningsfullt för arbetsplatsen. Detta är ett sätt att utifrån en salutogen värdegrund hitta gruppens resurser och tillgångar samt främja dialog, öppenhet och samarbetsförmåga. När man på detta sätt synliggör den kompetens som redan finns, stärks tilliten och den psykologiska tryggheten i gruppen.

Lådan med 25 st samarbetsövningar är ett material som kan användas på många sätt för att främja ett salutogent samarbete på arbetsplatsen. Verktyget heter KasamDIALOGEN – Salutogent samarbete.

Vi rekomenderar

Vi rekomenderar att man läser boken:
Salutogent ledarskap – För hälsosam framgång innan utbildningen.

Efter dessa dagar har du mer kunskap om:

 • Hur du som ledare motiverar och coachar på ett sätt som väcker varje individs och arbetsgrupps vilja och förmåga att ta ansvar.
 • Hur du som ledare bygger utveckling och förbättring på de resurser och förmågor som redan finns hos individen och i arbetsgruppen.
 • Hur du kan göra arbetsplatsträffen, medarbetarsamtalet och utvecklingsaktiviteter roligare och mer meningsfulla.
 • Hur du kan använda pedagogiska verktyg för att göra arbetsplatsens ”mjuka frågor” konkreta och ofarliga att tala om.

Genomförs internt eller på distans

Denna utbildning kan genomförs fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer. Vi kan även genomföra den som distans utbildning via videolänk med något anpassat innehåll.

Vi anpassar efter era förutsättningar

Utifrån vad ni har för förutsättningar och beroende på vad ni gjort tidigare och vad ni vill uppnå så anpassar vi utbildningen efter er.

Pris & information

Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag eller mer information.

PRIS & BOKNING »

Värdet av denna dag beskrivs av några deltagare:

KARIN COXNER RINGLANDER, KYRKOHERDE, HÄRLANDA FÖRSAMLING

Att ha haft möjlighet att gå kursen ”Salutogent Ledarskap i Praktiken” har givit mitt ledarskap en ny utmaning. Jag ser det jag inte såg förut, även i det till synes helt vardagliga. Det som jag tidigare såg som problem eller svårigheter, är fortfarande det, men, allting har också en annan sida. Det finns något kring de flesta situationer som är bra, eller kanske till och med mycket lyckat. Ser jag också det, blir det lättare att satsa rätt och hålla fokus.

Att använda KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap i medarbetarsamtalen har givit mig nya insikter om flera av mina medarbetare, trots att jag arbetat tillsammans med dem i över 5 år. Kan hända beror detta på mina nya salutogena glasögon? Kanske på att själva verktyget gav nya dimensioner i samtalen, som vi inte tidigare kommit in på? Det känns spännande att fortsätta arbeta på detta sätt.

LOTTA KARLSSON, ENHETSCHEF BRUKSGATANS ÄLDREBOENDE, JÖNKÖPINGS KOMMUN

Jag upplevde dagen på Stora Hotellet som mycket givande. I mitt arbete försöker jag alltid att jobba utifrån ett salutogent tänk och utbildningen bekräftade mina tankar. På samma sätt som våra hyresgäster ska ha kasam är det viktigt att även personalen har det. Jag jobbar med att försöka göra olika saker så begripliga som möjligt, allt ifrån schema, rutiner och processer. Att personalen har en delaktighet i processer.
Vi har använt oss av de reflekterande korten i olika sammanhang för att börja samtal med rätt perspektiv. Som ledare väljer jag att se det som fungerar, som är bra och utgå från det. Jag vill stärka mina medarbetare till förändring!

För mer information

9 + 9 =