Vår filosofi – Salutogenes

Människan är kompetent och har resurser

Den salutogena idén ger det hälsofrämjande arbetet en tydlig inriktning att stärka det vi vill. I en organisation innebär det att främja de förutsättningar som bidrar till hälsa, att människor kan må bra och fungera bra i sitt sammanhang.

Ett salutogent synsätt ser människan som kompetent och bärare av egna resurser. Därför kan hälsofrämjande bara fungera om de människor som finns i sammanhanget är delaktiga och medskapande i de aktiviteter som genomförs.

Varje individs aktuella situation och förståelse måste vara utgångspunkten när förbättringsarbete syftar till att stärka hälsans förutsättningar i ett sammanhang. Lägg därtill ett positivt mål som känns viktigt för mäniskan. Det stärker viljan att bidra och lyckas med det som är viktigt.

Ett sådant arbetssätt påverkar också öppenhet, vikänsla och tillit i en grupp. ”Det känns bra att tillhöra en grupp som är kompetent och som vill något viktigt.” Det känns inte lika bra att tillhöra en grupp som mest diskuterar hur man ska lösa brister och problem.

Dialog och reflektion viktigt för lärande

I ett salutogent hälsofrämjande arbete är delaktighet och lärande avgörande för att nå framgång. För att skapa lärande blir dialog och reflektion viktigt. Den process som ska etableras och stödja detta behöver vara en strukturerad men i huvudsak ”mjuk” process.

Det innebär att planering, implementering och aktiviteter, så långt det går, involverar och tar utgångspunkt i deltagarnas vardag och erfarenheter.

Struktur och kultur

Organisationen och arbetsplatsen som sammanhang behöver ha en struktur och kultur som stärker delaktighet, ansvarstagande och därmed lärande. Ofta är strukturen det område som uppmärksammas och ändras när vi vill åstadkomma förbättring.

Med ett salutogent tänkesätt får vi en större möjlighet att även förstå och påverka det som skapar kulturen i en organisation. Vägen till en positiv förändring går då till en viktig del genom ett ledarskap och medarbetarskap som tillsammans gör sammanhanget begripligt, meningsfullt och hanterbart.

I RIKTNING MOT DET VI VILL

Den salutogena idén hjälper oss att ha fokus på det som bidrar till att människan kan må bra och fungera i sitt sammanhang. Ett salutogent hälsofrämjande arbete blir då en egen och effektivare strategi för att skapa en frisk arbetsplats där människor vill vara och kan lyckas med det som är viktigt. Därmed får också hela arbetsmiljöarbetet en större bredd.
Vi kan både stärka det vi vill samt fortsätta att åtgärda och förebygga det vi inte vill.

Teoretisk förankring

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, ställde en annorlunda fråga. Istället för att fråga sig varför människor blir sjuka, undrade han:

”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är,
ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?”

Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan på det sättet, får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung).

Aaron Antonovsky forskade i detta och formulerade kasam som teori. Han fann att människor som upplevde tillvaron meningsfull, begriplig och hanterbar hade en bättre förutsättning för välbefinnande och hälsa.
Antonovsky beskriver hur han kom fram till dessa slutsatser i boken Hälsans mysterium som kom ut i Sverige 1991.

Aaron Antonovsky, 1923 – 1994

”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är, ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?”