Statliga myndigheter fortsätter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning

Tillit är salutogen

Hur ska vi organisera och leda välfärdens verksamheter så att de som jobbar där trivs, orkar och lyckas med sin uppgift?

Denna fråga ligger i tiden och ställs både av makthavare och medarbetare ute i verksamheterna. Det är en främjande inriktning i både frågan och sättet att tänka för att besvara den.

Bevis på att det behövs
För oss som i många år försökt sprida den salutogena idén om att fokusera på det vi vill och öka förståelsen för vad som leder dit, har tillitstanken blivit ytterligare ett bevis på att detta behövs.

Det har också gett oss flera spännande uppdrag i både kommuner och statliga myndigheter när man vill ha stöd i den resa som det många gånger innebär att utveckla en styrning som bygger på tillit och som bara kan fungera i en ansvarskultur.

Regering tillsatte en statlig utredning för att öka kunskapen och utveckla tillämpning av tillitsbaserad styrning. Många intressanta exempel och lärorika seminarier har genomförts som känns väldigt lovande. Det är nämligen inte lätt att orientera om en kultur som existerat under lång tid. Det är också svårt att hitta rätt sätt att göra det på utan att ta stor hänsyn till det enskilda sammanhanget. Vilken verksamhet, vilken tradition, synsätt och struktur befinner sig den kultur och den grad av tillit i som vi vill förstå och kanske påverka?

Tilltalat ledningen i flera organisationer
I boken, Salutogen kultur-från värdegrund till verksamhetsnytta (2015) beskrev jag villkoren för lydnadskultur och ansvarskultur. Denna uppdelning tänkte jag som ett stöd för ledning och chefer att börja sin egen fundering. -Var befinner sig vår verksamhet och var vill och behöver vi vara i balansen mellan dessa två för att det ska fungera så bra det kan. Denna tanketråd har tilltalat ledningen i flera organisationer och vi har fått bidra med förslag och kunskap om vad och hur kan en förflyttning i främjande(salutogen) riktning ske?

Skatteverket – Stöd för en främjande dialog
Som ett exempel så har man inom Skatteverket tagit in vår samtalsbok Vem har gjort slut på mjölken(2016) som stöd för en främjande dialog med sikte på tillit och bemötande. Det är en liten detalj i det stora hela men också exempel på hur den stora omorientering Skatteverket beslutat sig för och är inne i, kan ges stöd med en konkret aktivitet på en arbetsplastträff.

Avgörande aspekt
Tillit har många betydelser. En av dessa är tilltro till att det som ligger i framtiden kommer att bli ganska bra. Den salutogena idén som jag antar att du gillar (eftersom du läst ända hit) är verkligen något att fortsätta hoppas på.
Jag tror i alla fall envist på det hälsofrämjande perspektivets möjlighet att vara en viktig, ja till och med avgörande aspekt när vi 2018 fortsätter vår ansträngning att göra arbetslivet hälsosamt och hållbart.

Alingsås den 18 januari 2018
av Anders Hanson