NY UTGÅVA! BOK – Salutogent Ledarskap – Vägen mot tillit, mening & känsla av sammanhang!

275 kr inkl. moms

Artikelnr: ISBN: 978-91-980339-3-9 Kategori:

Beskrivning

SALUTOGENT LEDARSKAP – för hälsosam framgång!
Vägen mot tillit, mening & känsla av sammanhang

ANDRA UPPLAGAN MED TRE NYA KAPITEL(Första upplagan släpptes 2010)

av Anders Hanson (2018), Alingsås: Salutogent Ledarskap i Sverige AB (Bokrelease vecka 32, 2018)

BOKEN SALUTOGENT LEDARSKAP presenterar en idé om ett ledarskap som tar utgångspunkt i det mänskliga men som samtidigt vill skapa förutsättningar för att människan ska lyckas med det hon gör.
Salutogent ledarskap har således en tydligt främjande inriktning. Den behövs idag om vi ska utveckla arbetsplatser som är attraktiva, hälsosamma och framgångsrika.

Det räcker inte med låga sjuktal och en riskfri miljö. Om vi enbart funderar på varför orken inte finns och människor är sjuka så blir det svårt att nå framgång. Både ledare och medarbetare behöver förstå hur man stärker en kultur som kännetecknas av tillit, ansvar och arbetsglädje?

En sådan kultur behöver ett ledarskap och medarbetarskap som lägger fokus på de förutsättningar och den kraft som leder till förbättring i riktning mot det vi vill. Det salutogena ledarskapet formas utifrån två frågor:
– Vad behövs för att en arbetsplats ska fungera så att människorna där både kan må bra på jobbet och lyckas med sin uppgift?
– Hur ska jag som ledare tänka, vara och göra för att påverka mitt sammanhang i riktning mot det vi vill?

Vad som förklarar att människan fungerar och mår bra går att söka hos individen själv och i hennes sammanhang. Det salutogena ledarskapet använder kasam, känsla av sammanhang som teori och vetenskaplig grund. Författaren beskriver hur denna förklaringsmodell hjälper ledaren att hitta vad som är viktigt och avgöra hur förbättring kan ske.

2:A UPPLAGAN
Här finns nu tre nya kapitel som förstärker betydelsen av främjandetanken utifrån de villkor som det moderna arbetslivet skapat.

Efter en period av detaljstyrning och regel- eller lydnadskultur sker ett skifte mot en mer tillitsbaserad styrning och önskan om ansvarskultur. Detta har fått en viktig plats i boken eftersom denna nyorientering ställer ännu större krav på ett främjande ledarskap och medarbetarskap. Författaren beskriver hur begreppen tillit, mening och känsla av sammanhang samspelar och tillsammans förklarar hur människan både kan må bra och lyckas i sitt arbete. När arbetets mening blir viktigare än regler och rutiner frigörs kompetens och arbetslust. Detta är vad ledarskap i grunden går ut på, nämligen att hitta och påverka de förutsättningar som gör att människor, arbetsgrupper och organisationer fungerar och mår bra. Med denna förståelse kan ledarskapet bli både bättre och roligare.

FÖRFATTAREN
ANDERS HANSON är författare och utbildare. Med en bakgrund i arbetspsykologi och pedagogik har han sedan början av 1990-talet ägnat sig åt att förnya och sprida det salutogena ledarskapets teori och praktik i 100-tals organisationer.

UR INNEHÅLLET

FÖRETAL 7
FÖRORD ANDRA UPPLAGAN 11
FÖRORD FÖRSTA UPPLAGAN 13

1. KAPITEL 1-3: Bakgrunden till varför det behövs ett salutogent,
främjande ledarskap idag.

Här finns några inledande tankar om arbetslivets utveckling från
tidig industrialisering och fram till den tid vi befinner oss i. Vår
tid ställer nya krav på både människor och organisationer. I en
komplex och svårstyrd verklighet behövs ledare som kan bidra till
människans upplevelse av tillit, mening och sammanhang. När ledarskap
blir främjande kan det påverka både den psykiska hälsan
och verksamheters resultat i positiv riktning.
KAP 1 – LEDARSKAPETS NYA VILLKOR 19
KAP 2 – PÅ VÄG MOT TILLIT 35
KAP 3 – FRÄMJANDE ÄR NÖDVÄNDIGT 46

1. KAPITEL 4-9: Beskrivning av den salutogena idén och teorin om
känsla av sammanhang och hur det kan kopplas till ledarskap.

Det salutogena synsättet och kasam som teori beskrivs så pass ingående
att du som läsare ska kunna ta ställning till om detta är
användbart för dig. En del praktiska exempel finns med för att visa
på möjligheten att tillämpa ett salutogent ledarskap.
KAP 4 – HISTORIEN OM AARON ANTONOVSKY 53
KAP 5 – DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I LEDARSKAP 65
KAP 6 – KÄNSLAN AV SAMMANHANG – TEORI OCH VERKTYG 87
KAP 7 – MENINGSFULLHET – DRIVKRAFT OCH LIVSKRAFT 119
KAP 8 – BEGRIPLIGHET – OM TRYGGHET OCH KOLL PÅ LÄGET 143
KAP 9 – HANTERBARHET – EGEN FÖRMÅGA OCH OMGIVNINGENS STÖD 164

1. KAPITEL 10-12: Tillämpningen av salutogent ledarskap.
Hur kopplar man den filosofiska dimensionen och teorin till sitt
eget ledarskap? Här finns några exempel om hur andra har gjort
och fortsätter att göra. Till sist ett konstaterande att motivet att
orientera ledarskap och arbetsliv i en främjande riktning aldrig har
varit större, men det verkar ta sin tid. Mot den bakgrunden blir
slutsatsen att det mesta ännu är ogjort.
KAP 10 – HUR BLIR LEDARSKAPET SALUTOGENT? 177
KAP 11 – PÅ VÄG MOT ETT SALUTOGENT ARBETSLIV 203
KAP 12 – DET MESTA ÄR ÄNNU OGJORT 224

EPILOG 233
LITTERATUR SOM INSPIRERAT 235

6 recensioner av NY UTGÅVA! BOK – Salutogent Ledarskap – Vägen mot tillit, mening & känsla av sammanhang!

 1. Staffan Wåhleman

  Inget har väl diskuterats så mycket under de senaste 20 åren som hälsa och ohälsa. Inte minst mot bakgrund av den svenska ohälsoepidemin med galopperande sjukskrivningstal. Många har sökt närma sig problematiken för att söka en lösning; genom effektiv och tekniskt utvecklad sjukvård, genom snabb och medveten rehabilitering samt framför allt genom det förebyggande ohälsoarbetet – att komma in så tidigt som möjligt i den patogena processen och åtgärda tidiga signaler på ohälsa.

  Mer kittlande är emellertid att vända på begreppen och istället fundera på vad det är som skapar och främjar hälsa. 2004 kom Anders Hanson ut med sin bok Hälsopromotion i arbetslivet. Boken blev snabbt en viktig inspirations- och kunskapskälla för det främjande hälsoarbetet på många arbetsplatser.

  Vi vet att ledarskap har en nyckelroll när det gäller hälsan i arbetslivet. Här har denna bok, Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång, blivit en viktig inspiration och kunskapsbidrag.

  Anders Hanson har genom sitt mångåriga arbete som utbildare och organisationskonsult med Antonovskys känsla av sammanhang som ledstjärna kunnat utveckla detta viktiga fält. Därmed har vi nu också på ledarskapsområdet en viktig tillämpning av det salutogena arbetssättet.

  På ett stillsamt resonerande och mänskligt sätt ger Anders en teoretisk och praktisk genomlysning av det salutogena ledarskapet. Inte bara det: den bidrar till en personlig utveckling för var och en som tar sig tid att läsa denna välmatade och viktiga bok. Låt det gärna ta tid, det är boken – och du själv värd. Redan vid första upplagan trodde jag att detta skulle bli en klassiker, nu är den det. Den är mycket begriplig, hanterbar och definitivt meningsfull.

  Lars Österblom,
  Organisationskonsult och författare till
  Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen

 2. Staffan Wåhleman

  Boken Salutogent ledarskap har betytt mycket för mig i mina roller som ledare i olika människonära organisationer, då den salutogena grunden är närbesläktad med socialtjänstlagens kärnvärde, att frigöra och utveckla, se styrkor snarare än svagheter, ha tillit och tilltro till människors egna förmågor. I ljuset
  av den allt mer ökande psykiska ohälsan är boken värdefull för såväl medarbetare som ledare, då som nu. Boken har varit särskilt betydelsefull i de verksamheter där vi strategiskt har arbetat med att skapa en verksamhet som bygger på en känsla av ett sammanhang för enskilda: såväl för barn, ungdomar och vuxna som är i behov av socialtjänstens insatser som för de som arbetar i verksamheten. Även om bokens titel är salutogen ledarskap är den användbar i alla former av salutogent omställningsarbete.

  Cecilia Grefve, salutogen ledare med många års erfarenhet.
  Senast som nationell samordnare på regeringskansliet.

 3. Staffan Wåhleman

  Salutogent ledarskap är en bok som sätter agendan när man i sitt ledarskap på allvar vill arbeta hälsofrämjande, med arbetsglädje och värdestyrning. Denna inriktning är en förutsättning om jag ska få en hållbar arbetsplats som attraherar och skapar förutsättningar för medarbetare att växa, uppleva delaktighet och skapa en feedback-kultur. Genom att växla mellan teori och praktiska exempel ger boken, både i sin enkelhet och sin komplexitet, en kompass för att jag ska kunna navigera framåt i mitt ledarskap.

  Varje gång jag läser Salutogent ledarskap (ja, den är värd att läsa om!) så bjuder den på en inre reflektionsresa. Salutogent ledarskap är en av mina toppfavoriter när det gäller hur jag vill arbeta med mitt ledarskap, just därför att den utmanar mig.

  Malin Duckert,
  enhetschef Örebro

 4. Staffan Wåhleman

  Jag tycker den här boken är superbra! Den har hängt med mig
  under alla mina år sedan jag fick den till mig.

  Den har varit väldigt viktig för mig när jag har jobbat i många grupper och fått specialuppdrag i vissa – som att ”städa” i verksamheter som levt sina egna liv där brukarna inte har haft det alls tryggt och bra. I boken har jag hittat struktur för mina tankar om att jobba med gruppernas egna positiva krafter och kunnat bygga om och nytt. Vi har tillsammans kunnat skapa trygghet, samhörighet och en fantastisk miljö att bo för brukarna, och att arbeta i för personalen. Så den har varit ett fantastiskt redskap för mig.

  Eva-Britt Andersson,
  områdeschef Falkenberg

 5. Staffan Wåhleman

  Jag läste den här boken med stor behållning, det var nog den bok som blev en ögonöppnare för mig. Boken gav mig tydliga strategier för att kunna implementera de salutogena tankarna i verksamheten. Boken var också ett stöd när jag arbetade med att förändra kulturen i en organisation. Målet var att skapa bättre inflytande och delaktighet för vår kund, den äldre. Tillsammans gjorde vi en resa med det viktiga budskapet ”att leva
  livet hela livet” där meningsfullheten blev utgångspunkten.

  Jag vill ha fokus på ett hälsofrämjande ledarskap med en känsla av sammanhang som utgångspunkt. Boken har gett mig idéer som jag har arbetat vidare med även i min ledningsgrupp.

  Monica Birgersson,
  socialchef Strömstad kommun

 6. Staffan Wåhleman

  Boken Salutogent ledarskap väcker för mig helt nya tankar om vad ett bra ledarskap är. Boken ger mig en känsla av ”turnaround” som jag upplever att vi behöver idag. Både näringslivet och offentliga verksamheter har utmaningar att lösa med till exempel kompetensförsörjning, hälsa, integration med mera. Ett ledarskap som kan skapa meningsfullhet och locka fram varje människas vilja och förmåga är avgörande då.

  Framgång skapas genom att synliggöra och stärka ledarskapet på arbetsplatser samt ledare inom idrott och föreningsliv samt det egna ledarskapet som alla människor har tillgång till och ansvar för. Detta i syfte att alla tillsammans åstadkomma mer och bättre resultat. Den främjande salutogena tanken bär jag med mig sedan
  jag läste färdigt boken.

  Peter Vomacka,
  Samling Näringsliv, Jämtland och Härjedalen

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *