Beställning abonnemang kasamDIALOGEN®

Beställning av abonnemang kasamDIALOGEN

Fyll i formuläret nedan och klicka sedan på ”Skicka in beställning". Du kommer sedan få en bekräftelse från oss när vi tagit emot din anmälan.
 • Välj version av kasamDIALOGEN

 • Kontaktuppgifter

 • Faktureringsuppgifter (Om annat än ovan)

 • Handledare/Chef som ska kunna lägga in deltagare i systemet mm OBS Endast utbildade kasamDIALOG handledare (Fyll i)

 • Godkänn villkoren - Se här intill

Beställning av abonnemang
Du kan beställa abonnemang för kasamDIALOGEN® genom att fylla i formuläret här intill eller ringa oss på tel 0322 - 63 70 00.

Fält med * får inte lämnas tomma.
Villkor

Abonnemangsavtal för kasamDIALOGEN®


Överenskommelse mellan leverantör och beställare för användande av kasamDIALOGEN som webbaserat dialogverktyg.

Leverantör
Svenska Hälsopromotiongruppen AB (nedan kallad HPG) med org. nummer 556618-9188.

Beställare
Den organisation/eller privat person som fyllt i denna beställning.

Leverantörens åtagande
HPG åtar sig att tillhandahålla webverktyg för kasamDIALOGEN® och därtill hörande databearbetning och databashantering. HPG tillhandahåller den utbildning som erfordras för att få tillgång till dialogverktyget. HPG tillhandahåller support, via mail eller telefon under våra normala öppettider via mail eller telefon upp till 1 timma utan extra kostnad. Rådgivning/support därutöver debiteras efter gällande timtaxa.
Efter att beställningen skickats in och mottagits av HPG åtar sig HPG att inom 2 arbetsdagar registrera och aktivera kundens uppgifter i kasamDIALOGEN.se. Därefter kan kunden börja använda kasamDIALOGEN.se. HPG meddelar kunden när abonnemanget är aktiverat.
HPG svarar för underhåll och uppdatering av programvara och innehåll för att säkerställa bästa möjliga kvalitet. HPG verkar för att databasen används på det sätt som bäst säkerställer god etik och säkerhet i utnyttjandet.

Beställarens åtagande
Den som använder/handleder kasamDIALOGEN® ska ha genomgått den grundutbildning som HPG genomför, den omfattar 2-3 dagars praktisk utbildning.
Användaren får ett personligt användarnamn och lösenord för den aktuella abonnemangstiden. Detta får inte spridas till obehöriga eller användas på annat sätt som kan skada verktyget.

Den användare som är ansvarig administratör får ett personligt användarnamn och lösenord för en administratörssida för den aktuella abonnemangstiden. Detta får inte spridas till obehöriga eller användas på annat sätt som kan skada verktyget.
Användaren åtar sig att i allt material och i alla sammanhang där kasamDIALOGEN® presenteras, synliggöra verktygets registrerade namn. Användaren äger inte rätt att marknadsföra eller införsälja kasamDIALOGEN® under annat namn eller märke.

Priser
Abonnemangspriset följer en prisstege enligt aktuell prislista. Om användaren behöver överstiga sin avtalade prisnivå under abonnemangsperioden, sker en tilläggsfakturering av mellanskillnaden till den nya prisnivån och med tillägg av en administrativ avgift (fn 2010-01-01, 500 kr exl moms). Ej utnyttjad volym av deltagare kan ej medföras från en abonnemangsperiod till nästa. Fakturering sker i förskott för betalning per 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
Prisjustering görs årsvis.

Övriga villkor
HPG har ensam och full äganderätt till kasamDIALOGEN®. Beställaren förbinder sig att respektera HPG:s copyright och inte sprida något av kasamDIALOGEN® :s texter eller annat innehåll till utomstående.

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll (Force majeure). Så snart hindret undanröjts/upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Giltighet och uppsägning
Detta avtal gäller från och med det datum som skrivits i beställningsformuläret. Avtalet gäller sedan i ett år från det.
Avtalet förlängs automatiskt med ny period (1 år) om det inte sägs upp i samband med avtalsperiodens utgång.

Tvist i anledning av detta avtal skall om förhandlingar inte leder till en överenskommelse avgöras av allmän domstol av svensk rätt. Talan skall föras vid Alingsås Tingsrätt med tingsrättens sammansättning i ordinarie tvistemål. Tingsrättens dom får inte överklagas.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

  Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

  Ditt namn*:

  Din e-postadress *: